Assessments

Zicht op Talent
Om te weten of een externe of interne medewerker geschikt is voor een bepaalde functie, danwel de (potentIële) talenten beschikt om een (management) functie succesvol in te vullen, biedt Van Mansfeld verschillende assessment/beoordelingsprogramma’s aan.

Executive Assessment
Het benoemen van een nieuw directielid of manager is een belangrijke beslissing voor een organisatie, of het nu een in- of externe benoeming betreft. Zowel in het voortraject, de beoordeling als het natraject, kunnen wij u adviseren en ondersteunen.
Een assessment kent de volgende onderdelen 

  1. Contextstudie: Om goed zicht te krijgen op de talenten en de geschiktheid van een manager, is het van belang om de context van de rol scherp in beeld te hebben. Wat speelt er binnen de organisatie en welke ontwikkelingen in de omgeving zijn van belang? Welke strategische ambities worden gekoesterd en wat is de verwachting van de performance van de manager? In een gesprek met verschillende stakeholders brengen we de antwoorden op deze vragen in kaart. Op basis van de inzichten uit de contextstudie stemmen we het assessment hierop nauwkeurig af.
  2. Assessment: In een zeer uitgebreid, twee- tot drie uur durend assessment-interview met twee senior-adviseurs, wordt inzicht verkregen in de gewenste competenties als persoonlijke kracht, impact, motivatie, visie en oordeelsvorming. Als onderlegger en voorbereiding op dit assessment-interview, wordt gebruik gemaakt van één of meerdere leiderschapsvragenlijsten die via internet op voorhand worden afgenomen. .
  3. Rapportage: In de rapportage worden alle bevindingen, conclusies en eventuele aanbevelingen voor verdere ontwikkeling, helder en duidelijk beschreven. Dit wordt eerst teruggekoppeld aan de deelnemende manager, waarna het aan de organisatie schriftelijk én mondeling wordt gerapporteerd.
  4. Intergratie: Om het traject af te ronden, stemmen we met de organisatie de bevindingen uit het assessment af, met de oordelen uit de eerdere besprekingen binnen de organisatie. Wij maken hiervan een integratieverslag, op basis waarvan de organisatie op weloverwogen wijze, de beslissingen ten aanzien van de benoeming kan nemen.

 

Talent Assessment
Om te weten op welk punt u of uw medewerker in uw (of zijn/haar) loopbaan staat, oftewel wat het talent of ontwikkelpotentieel is, kan Van Mansfeld een Talent Assessment uitvoeren. Behalve de beoordeling van competenties en kwaliteiten, brengen we ook drijfveren, motivatie en belemmeringen in kaart. Dit is iedere keer weer maatwerk - ieder individu is immers uniek - om zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van alle talenten en te kunnen adviseren over ontwikkelingspunten. 

Tijd voor reflectie:
Het Talent Assessment is een proces dat verspreid over meerdere weken plaatsvindt. Het geeft niet alleen zicht op sterktes en zwaktes, ambities en motivatie, maar ook op bevlogenheid, inspiratiebronnen, leerstijlen, ontwikkelbehoeften en ontwikkelcondities. Daarnaast zet het mensen al tijdens het proces aan het denken over hun talent, hun mogelijke of gewenste carrièrestappen etc.

Combinatie van beoordelen en coachen: Naast een risico-inventarisatie is het assessment van de toekomst vooral gericht op kwaliteiten en passie. Het legt een gedegen basis voor een concreet uit te stippelen ontwikkeltraject, waarin aangegeven wordt welke aspecten ontwikkeld kunnen worden en hoe. een assessment, waarbij de expertise van beoordelen en coachen hand in hand gaan en het assessment de eerste stap in het ontwikkelproces is.